ໝວດໝູ່ຂ່າວສານ

9

ຂ່າວສານ

9

ກິດຈະກຳ

9

ທັດສະນາສຶກສາ

9

ເຝິກອົບຮົມ

ທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການ ວ່າດ້ວຍການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ

ແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການ ວ່າດ້ວຍການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ, ທີ່ສະຖານີລົດໄຟທ່ານາແລ້ງ 14-17 ທັນວາ...

ທັດສະນະສຶກສາັແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການ ການຈັດການໂລຊິດຕິກ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການ ການຈັດການໂລຊິດຕິກ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂອງນັກສຶກສາ ພາກວິຊາ ບໍລິຫານການຂົນສົ່ງ...