ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

Mar 7, 2022ຂ່າວສານ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ 12 ຕຸລາ 2021 ຂອງຄະນະວິສະວະກຳສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ຄັ້ງວັນທີ 08 ຕຸລາ 2021