ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ

ສູນຄວາມເປັນເລີດທາງດ້ານໂລຊິດສະຕິກ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍໍ້ ‘ສທລມຂ’ (ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ: SKU-Central of Excellent in Logistics (SKU-CoEL)) ປະຈຸບັນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຄະນະວິສະວະກຳສາດ  ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ສູນຄວາມເປັນເລີດທາງດ້ານໂລຊິດສະຕິກ. ວິທະຍາເຂດນາເຊັງ, ບ້ານນາເຊັງ, ນະຄອນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ

ອີເມລ: ksv.sku@gmail.com

ໂທລະສັບ: 020 58 955 776

ສອບຖາມລາຍລະອຽດ