ບຸກຄະລາກອນ

ຄະນະອຳນວຍການ
ພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກວິຊາການ
ພະແນກການເງິນ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງ

ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ຫຼວງໄຊ

Dr. Thavisack LUANGXAY

ເບີໂທຕິດຕໍ່ 020 5555 5555

Email: thavisack@luangxay.com

ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ຫຼວງໄຊ

Dr. Thavisack LUANGXAY

ເບີໂທຕິດຕໍ່ 020 5555 5555

Email: thavisack@luangxay.com