ສູນຄວາມເປັນເລີດທາງດ້ານໂລຊິດສະຕິກ

CENTER OF EXCELLENCE IN LOGISTICS

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

Apr 27, 2022

ທົດລອງ Post ຂ່າວ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເວັບໄຊສູນຄວາມເປັນເລີດ ທາງດ້ານ ໂລຊິດສະຕິກ, ຄັ້ງວັນທີ 28 ເມສາ 2022

ເນື້້ອໃນການທົດລອງໂພສ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ມີຄວາມຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ເວັບ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເວັບໄຊສູນຄວາມເປັນເລີດ ທາງດ້ານ...